Logo White

De rol van de curator bij een faillissement

Als de Rechtbank een faillissementsaanvraag inwilligt, verklaart zij de onderneming in staat van faillissement.

In het vonnis benoemt de Rechtbank een curator en een Rechter-commissaris. De curator is bijna altijd een advocaat die het beheer over de failliete boedel van de failliet, de ondernemer en/of de onderneming, overneemt. De curator is verantwoordelijk voor het op correcte wijze afwikkelen van het faillissement. Daarbij heeft de curator primair de taak om de belangen van de crediteuren veilig te stellen. De curator neemt het beheer van al het vermogen over en is de enige persoon die handelend mag optreden. Dit houdt in dat de ondernemer/bestuurder meteen de zeggenschap over zijn bedrijf verliest.

In de praktijk blijkt dat de samenwerking met de curator en de ondernemer verre van optimaal kan zijn.

Doorstart

Een doorstart kan alleen gerealiseerd worden wanneer de curator instemt met de doorstart na verkregen toestemming van de Rechter-commissaris. De Rechter-commissaris is een lid van de Rechtbank belast met het toezicht op curatoren.