Logo White

Benoeming bewindvoerder

De Rechtbank benoemt bij de beschikking waarin voorlopig uitstel van betaling wordt verleend een Rechter-commissaris en een bewindvoerder. De Rechter-commissaris houdt toezicht op het werk van de bewindvoerder. De bewindvoerder is tezamen met de ondernemer verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming. De bewindvoerder verricht zijn werkzaamheden primair vanuit de belangen van de crediteuren en secundair vanuit de belangen van de onderneming. Hij dient te bewaken dat nieuwe crediteuren die ontstaan vanaf het moment dat de voorlopige surseance is uitgesproken, ook daadwerkelijk betaald kunnen worden en elke twijfel daarover kan inhouden dat de bewindvoerder de Rechtbank zal adviseren om de surseance om te zetten in een faillissement. Zoals hiervoor ook is aangegeven is de fase van de voorlopige surseance dan ook vaak doorslaggevend voor het succes van de surseance.

Zie ook de rol van de bewindvoerder nader bekeken.