Logo White

De taak van de bewindvoerder nader bekeken

Vaak is de bewindvoerder een advocaat die door de Rechtbank tot bewindvoerder is benoemd. De bewindvoerder is tezamen met de ondernemer verantwoordelijk voor het beheer van de onderneming.

In de praktijk blijkt evenwel dat de samenwerking met de bewindvoerder en de ondernemer verre van optimaal kan zijn. De verklaring daarvoor moet gezocht worden in het navolgende.

Bewindvoerders hebben primair de taak om de belangen van de crediteuren veilig te stellen en de ondernemer is gewend primair uit te gaan van de belangen van zijn onderneming. In het begin van een surseance kunnen die belangen haaks op elkaar staan. In de eerste fase van de surseance komt de feitelijke samenwerking er kort gezegd dan ook op neer dat de bewindvoerder de kar trekt en de ondernemer slechts “volger” is