Logo White

Tegenstrijdig belang van curator

Een doorstart kan alleen gerealiseerd worden wanneer de curator instemt met de doorstart na verkregen toestemming van de Rechter-commissaris.

De curator heeft als belangrijkste opdracht het te gelde maken van de failliete boedel. Een doorstart van het failliete bedrijf helpt de curator dat doel te realiseren. Vooral als er veel activa voor de doorstart overgenomen moet worden.

De curator heeft dus belang bij een zo hoog mogelijke prijs van de over te nemen activa. De doorstarter wil uiteraard een zo laag mogelijke prijs betalen.

Naast het te gelde maken van de boedel moet de curator ook onderzoeken of de bestuurders van het gefailleerde bedrijf zich schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. In het bevestigende geval worden er claims bij de bestuurders neergelegd die vanzelfsprekend zeer negatief kunnen doorwerken op een gerealiseerde doorstart.

De ervaring leert dat curatoren nooit bereid zijn om vooraf een verklaring af geven dat zij zullen afzien van het aansprakelijk doen stellen van bestuurders op grond van onbehoorlijk bestuur wanneer dat onverhoopt aan de orde zou kunnen zijn. Met die onzekerheid moet bij elke doorstart waar oud-bestuurders bij betrokken zijn altijd rekening worden gehouden.

Een reden des te meer om bij de voorbereiding van een doorstart ook altijd de risico’s van “onbehoorlijk bestuur” goed te inventariseren en in te schatten.