Logo White

Mismanagement

Mismanagement is de belangrijkste oorzaak van faillissementen. Onder mismanagement kunnen alle gedragingen worden verstaan die haaks staan op het goed managen en besturen van een organisatie.

Gedragingen derhalve waarbij geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de organisatie als geheel en alle stakeholders. Ook kan bij mismanagement alles draaien om de eigen belangen van de bestuurder. Niet alleen materiële belangen maar ook immateriële belangen zoals bijvoorbeeld een onverantwoorde groei van de organisatie en/of onverantwoorde uitgaven aan zaken die de belangen van de organisatie schaden. Mismanagement kan er ook toe leiden dat waarschuwingssignalen soms tegen beter weten in niet of niet tijdig worden onderkend. Vaak gaat mismanagement gepaard met het bewust met voeten treden van wet en regelgeving. Juridisch kunnen die gedragingen worden gerangschikt onder het begrip “wanbeleid”. En wanbeleid kan “onbehoorlijk bestuur” opleveren.

Voorbeelden van mismanagement

Mismanagement komt in vele varianten en verschijningsvormen voor. Enkele voorbeelden zijn:

 • Onvoldoende inzicht in en grip op financiële en operationele administratie
 • interne organisatie van de bedrijfsvoering is onvoldoende
 • te snelle groei
 • overfinanciering
 • kostenbeheersing onvoldoende
 • privé uitgaven te hoog
 • overname blijkt kat in de zak
 • Verplichtingen aangaan die niet nagekomen kunnen worden
 • Zelfverrijking en het financieel uithollen van de organisatie
 • Wanbeleid op essentiële aandachtsgebieden van de organisatie. Zoals het strategisch en financieel management. Het commercieel management en/of het personeelsmanagement.
 • Met voeten treden van wet en regelgeving.
 • Alle gedragingen die de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen.

Mismanagement is vaak onbehoorlijk bestuur

Wanneer mismanagement door de curator als oorzaak van een faillissement wordt gezien is de kans groot dat de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Zeker indien de curator kan aantonen dat mismanagement als onbehoorlijk bestuur gekwalificeerd kan worden.

Bestuurders die zich schuldig hebben gemaakt aan mismanagement kunnen niet alleen door de curator aansprakelijk worden gesteld, maar ook door bijvoorbeeld de belastingdienst. Dat laatste wanneer het mismanagement er toe geleid heeft dat de bestuurder belastingachterstanden niet of te laat heeft gemeld. Op grond van een zogenaamde wettelijk vermoeden van onbehoorlijk bestuur kan de belastingdienst dan vrij snel een schadeclaim bij de bestuurder neerleggen ten bedrage van de niet of niet tijdig gemelde belastingachterstanden.