Logo White

Faillietverklaring

Als de Rechtbank een ingediend faillissementsverzoek inwilligt, verklaart zij de onderneming in staat van faillissement. Deze faillietverklaring houdt in dat de ondernemer meteen de zeggenschap over zijn vermogen verliest. In het vonnis benoemt de Rechtbank een curator en een Rechter-commissaris. De curator is bijna altijd een advocaat die het beheer over de failliete boedel van de failliet, de ondernemer en/of de onderneming, overneemt. De Rechter-commissaris is een rechter die toezicht houdt op de curator.

Faillietverklaring bij afwezigheid van ondernemer

De rechtbank kan ook het faillissement uitspreken als de ondernemer zelf niet tijdens de behandeling van de aanvraag aanwezig is om gehoord te worden. Dat wordt een verstekvonnis genoemd. Maar dan wel een verstekvonnis met grote gevolgen. Het faillissement is immers een feit en later alleen in hoge uitzondering nog teruggedraaid worden.

Geef altijd gehoor aan oproep rechtbank

De rechtbank werkt alleen mee aan het toewijzen van een aangevraagd faillissement als blijkt dat de ondernemer tijdig en goed is opgeroepen voor de behandeling van de aanvraag. Houdt dus altijd aangetekende post in de gaten en haal aangetekende brieven altijd op bij het postkantoor.