Overlevingsplan

Overlevingsplan

Als uit de oorzakenanalyse blijkt dat er mogelijkheden zijn op een (gedeeltelijk) herstel van de continuïteit van de onderneming dan blijkt uit de oorzakenanalyse eveneens welke aangrijpingspunten er zijn om de discontinuïteit om te buigen in continuïteit.
Deze analyse, die in een relatief korte tijd zal moeten plaatsvinden, geeft bij de onderneming en de ondernemer aan welke opties voor handen zijn om een situatie van continuïteit te realiseren.

De volgende stap is het maken van het overlevingsplan: simpel gezegd is dit een nieuw ondernemingsplan.

Een betrouwbare overlevingsanalyse bevat de navolgende onderdelen:

 • Een gedegen financiële analyse, inclusief prognose van de omzetontwikkeling en een realistische liquiditeitsbegroting en onderbouwing van de financieringsbehoefte
 • Een beschrijving van de kracht & kwetsbaarheden van de onderneming
 • Omgevingsanalyse; Welke omgevingsfactoren zijn van invloed op de onderneming. Let daarbij ook op veranderende wet- en regelgeving.Maar ook op het veranderende economisch landschap.
 • Analyse van de producten en/of diensten. Wat zijn winstdragers en welke producten zijn verouderd.
 • Analyse van de afnemers, in het bijzonder afnemers waaraan daadwerkelijk geld wordt verdiend. Zijn hun behoeften veranderd?
 • Analyse van de markt en marktpositie, inclusief concurrentieverhoudingen.
 • Een analyse over de kwaliteit van uw medewerkers en management. Is er een overschot aan personeel? En een tekort aan kwalitatief andersoortig personeel?
 • Een strategisch conclusie: Is de gevoerde strategie goed of dient de strategie van de onderneming aangepast te worden?
 • Een operationele plan als concreet stappenplan worden uitgewerkt, het eigenlijke overlevingsplan, waarvan de uitvoering leidt tot de wijziging van discontinuïteit in continuïteit van de onderneming.

Uit het overlevingsplan blijkt in welke situatie de onderneming zich daadwerkelijk bevindt. Het overlevingsplan moet antwoord geven op de vraag hoe een herstructurering het beste kan worden uitgevoerd.

Buiten een faillissement is een herstructurering onder de volgende voorwaarden mogelijk:

 • de onderneming heeft nog voldoende financiële buffers en tijd om een reorganisatie uit te voeren
 • een reorganisatie kan in de tijd gezien snel worden gerealiseerd zonder al teveel financiële nadelen
 • de transitie naar een ander organisatiemodel kan zonder al teveel “weerstand” worden gerealiseerd

Als uit het Overlevingsplan blijkt dat een herstructurering van de onderneming alleen gerealiseerd kan worden na een uitgesproken faillissement zal het instrument van een doorstart in beeld komen. Een doorstart kan een goede optie zijn wanneer reorganisaties te lang duren of op teveel weerstand stuiten.

Doel van het overlevingsplan

Een overlevingsplan hoeft niet altijd tot doel te hebben dat de hele onderneming wordt voorgezet.

Uit de oorzakenanalyse kan naar voren komen dat er binnen de onderneming gezonde onderdelen en ongezonde onderdelen zijn. Als ook blijkt dat ongezonde onderdelen niet meer beter gemaakt kunnen worden dan kan een overlevingsplan enkel als doel hebben om gezonde onderdelen voort te zetten met achterlating van de ongezonde onderdelen.

Een overlevingsplan kan dan betiteld worden als “doorstartplan”.

Ook kan uit de oorzakenanalyse blijken dat het instrument van surseance de oplossing is voor herstel van de discontinuïteit.

Het plan voorziet dan in een stappenplan waarin ook rekening kan worden gehouden met het aanbieden van een akkoord.

Een overlevingsplan kan dus gebaseerd zijn op verschillende opties, welke één gemeenschappelijke doelstelling dienen, het doen overleven van (een deel van) de onderneming.

Centraal uitgangspunt bij het maken van een overlevingsplan is de garantie dat de onderneming na uitvoering van het plan levensvatbaar is. Als daar sterk aan moet worden getwijfeld heeft het maken van een plan en de uitvoering ervan geen enkele zin en is het zowel in het belang van de onderneming en in het belang van de ondernemer dat zo spoedig mogelijk de onderneming in staat van faillissement wordt verklaard. Dat voorkomt een onnodige schuldenlast en onnodige irritaties bij crediteuren, waaronder de bank.