Logo White

Aanpak doorstart

Doorstart wordt vaak gebruikt in combinatie met andere begrippen; zoals ziekenhuisconstructie, sterfhuisconstructie en technisch faillissement.

Om de aanpak van een doorstart te verduidelijken, dient kort ingegaan te worden op het doel van de doorstart. Daarover is geen verschil van mening: het voortzetten van de gezonde onderdelen van de onderneming! Een van de meest voor de hand liggende manieren om dat te doen is het uitlokken van een technisch faillissement.

Technisch faillissement

Een technisch faillissement is het bewust uitlokken van een faillissement, om daarmee de handen vrij te krijgen voor een doorstart. Het overnemen uit de failliete boedel van gezonde onderdelen met achterlating van de schulden in het faillissement. Een belangrijke reden om een technisch faillissement uit te lokken is voorts gelegen in het feit dat volgens wettelijke bepalingen het personeel dan niet automatisch mee overgenomen hoeft te worden. Buiten een faillissement bepaalt de wet dat bij een overname van een deel van de onderneming, automatisch alle arbeidscontracten mee overgaan in de nieuwe onderneming. Dit geldt ook in een situatie van een surseance. Als één van de oorzaken van discontinuïteit overtolligheid van personeel is, kan een succesvolle doorstart alleen worden bereikt wanneer het overtollig personeel achterblijft in de failliete boedel. Dat is ook de reden dat vakbonden vaak felle tegenstanders zijn van een doorstart. Voor een succesvolle doorstart is het heel belangrijk dat het tijdig wordt voorbereid. De gezonde onderdelen van de onderneming zullen vóór het uitspreken van het faillissement getaxeerd moeten worden om snel een verantwoord bod erop uit te kunnen brengen bij de curator. Daarnaast is het van belang dat afnemers niet zullen afhaken door het uitspreken van een faillissement. Vaak wordt dan ook geadviseerd om afnemers op de hoogte te brengen dat een doorstart wordt voorbereid.

Technisch failliet

Een gerelateerde term is ’technisch failliet’, bij een technisch failliet bedrijf is de balans zo zwak dat het bedrijf op papier failliet had moeten zijn.

Gezonde onderdelen van de onderneming

Het heeft geen zin een deel van de onderneming voort te zetten wanneer achteraf blijkt dat het niet levensvatbaar meer was. Het is dus essentieel dat er ook daadwerkelijk gezonde onderdelen van de onderneming aanwezig zijn. Of daar sprake van is kan alleen worden beoordeeld aan de hand van een uiterst kritisch onderzoek.

In dat onderzoek zal moeten worden nagegaan of de onderneming nog wel een aansluiting met de markt heeft en of de oorzaak van de discontinuïteit niet te wijten is aan mismanagement. Dat is vaak één van de redenen waardoor in de praktijk blijkt dat niet elke doorstart succesvol verloopt, waardoor het ogenschijnlijk gezonde deel van de onderneming enige tijd later opnieuw failliet gaat.