Logo White

Melding betalingsonmacht

Bestuurders van rechtspersonen hebben een wettelijke meldingsplicht indien sprake is van betalingsonmacht.

Een melding betalingsonmacht dient gedaan te worden wanneer de vennootschap niet tijdig kan zorgdragen voor betalingen van:

  • verschuldigde loon- en omzetbelasting
  • accijnzen
  • bijdragen in bedrijfspensioenfondsen en
  • premies sociale verzekeringen

Waarom melding betalingsonmacht?

De wet heeft geregeld dat bestuurders van bv’s, stichtingen en verenigingen verplicht zijn belastingachterstanden tijdig te melden. De melding betalingsonmacht vindt haar grondslag in de antimisbruikwetgeving. De wetgever heeft met deze bepalingen beoogd om de werkelijke fraudeur aan te kunnen pakken. De bestuurder die de fiscale verplichtingen van de vennootschap bewust niet wenst na te komen. Dit geldt ook voor premieschulden werknemersverzekeringen, waaronder verplichte pensioenafspraken.

Het niet nakomen van deze wettelijke verplichting wordt gekwalificeerd als “onbehoorlijk bestuur”. De sanctie is het in privé aansprakelijk zijn voor alle niet tijdig gemelde en onbetaald gebleven belastingschulden en premies werknemersverzekeringen.

Hoe en wanneer betalingsonmacht melden?

Men meldt de betalingsonmacht schriftelijk uiterlijk twee weken na de dag waarop de belasting-/ premieschuld behoort te zijn betaald, bij voorkeur op een formulier verkrijgbaar bij de belastingdienst en bedrijfspensioenfondsen.

Het is verstandig om de schriftelijke melding betalingsonmacht aangetekend te verzenden en/of te laten bezorgen bij de fiscus en de bedrijfspensioenfondsen, onder gelijktijdige afgifte van een ontvangstbevestiging. De ondernemer verkrijgt dan een bewijsstuk dat aantoont dat ook daadwerkelijk tijdig is gemeld.

Nadere informatie verstrekken

Het uitvoeringsorgaan kan de rechtspersoon naar aanleiding van een melding betalingsonmacht verzoeken nadere gegevens en inlichtingen, dan wel boeken en bescheiden ter inzage te verstrekken.

Het niet (tijdig) of onvolledig verstrekken van de gevraagde informatie heeft tot gevolg dat de gedane melding betalingsonmacht niet rechtsgeldig is.

Hoe weet u of uw melding betalingsonmacht rechtsgeldig of niet rechtsgeldig is?

Wanneer het uitvoeringsorgaan de door u gedane melding betalingsonmacht heeft beoordeeld zal de rechtspersoon zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de ontvangst van de melding betalingsonmacht, schriftelijk worden geïnformeerd of de melding betalingsonmacht rechtsgeldig of niet rechtsgeldig is.

Het verstrekken van onjuiste informatie

Indien (later) blijkt dat bij de melding betalingsonmacht of bij de op verzoek van het uitvoeringsorgaan verstrekte gegevens en inlichtingen, dan wel boeken en bescheiden, onjuiste informatie is verstrekt, heeft dit tot gevolg dat de melding betalingsonmacht niet rechtsgeldig is.

Geldigheidsduur van de melding betalingsonmacht

Blijft de toestand van betalingsonmacht voortduren, dan hoeft dit voor de na een gedane melding betalingsonmacht verschuldigde belastingen en premies op aangifte en vervallen naheffingsaanslagen niet opnieuw te worden gemeld. Hetzelfde geldt voor de na de melding betalingsonmacht vervallen (termijnen van) premienota’s.

Zodra echter over een tijdvak een bedrag aan belasting en/of premie tijdig op aangifte wordt betaald, c.q. een bedrag van (een maand- of kwartaaltermijn van) een premienota tijdig wordt betaald is de melding betalingsonmacht vanaf de datum van betaling niet meer geldig voor de na die datum verschuldigde belastingen en premies. Uiteraard blijft de melding betalingsonmacht wel geldig voor de nog openstaande belasting- en premieschuld, waarvoor de melding betalingsonmacht eerder als rechtsgeldig is aangemerkt.

Geen wijziging in heffings- en invorderingsmaatregelen

De ontvangst van een melding betalingsonmacht heeft niet tot gevolg dat het uitvoeringsorgaan van de gebruikelijke heffings- en invorderingsmaatregelen afwijkt. Zo zullen bijvoorbeeld het opleggen van naheffingsaanslagen loon- en omzetbelasting en premies volksverzekeringen en nadere vaststellingen van premies werknemersverzekeringen en bijdragen aan een verplicht bedrijfspensioenfonds gewoon doorgang vinden. Het verzenden van aanmaningen of het treffen van verdergaande invorderingsmaatregelen wordt evenmin vanwege een ontvangen melding betalingsonmacht opgeschort.

Melding betalingsonmacht is geen verzoek om uitstel of kwijtschelding

Een melding betalingsonmacht zal door het uitvoeringsorgaan niet als een verzoek om uitstel van betaling of kwijtschelding in behandeling worden genomen. Voor uitstel van betaling of kwijtschelding dient u een afzonderlijk verzoek aan het uitvoeringsorgaan te richten.

Sanctie op niet melden betalingsonmacht

Als de bestuurder niet voldoet aan de meldingsplicht wordt de bestuurder na het faillissement van de vennootschap aansprakelijk gesteld voor de niet-betaling van de niet tijdig gemelde belastingen en premies.

De wet heeft daarbij bepaald dat het leveren van tegenbewijs materieel gesproken in die situatie bijna onmogelijk is.